Events

Events

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
      
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Saturday Feb 1, 2020

 • Daily Mass

  Saturday Feb 1, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Daily Mass

  Saturday Feb 1, 2020 12:10 PM to 1:10 PM

 • Vigil mass

  Saturday Feb 1, 2020 5:30 PM to 6:30 PM

Sunday Feb 2, 2020

 • Sunday mass

  Sunday Feb 2, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Sunday mass

  Sunday Feb 2, 2020 10:30 AM to 11:30 AM

 • Sunday Mass

  Sunday Feb 2, 2020 12:15 PM to 1:15 PM

Monday Feb 3, 2020

 • Daily Mass

  Monday Feb 3, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Daily Mass

  Monday Feb 3, 2020 12:10 PM to 1:10 PM

Tuesday Feb 4, 2020

 • Daily Mass

  Tuesday Feb 4, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Daily Mass

  Tuesday Feb 4, 2020 12:10 PM to 1:10 PM

Wednesday Feb 5, 2020

 • Daily Mass

  Wednesday Feb 5, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Daily Mass

  Wednesday Feb 5, 2020 12:10 PM to 1:10 PM

 • Our Mother of Perpetual Help Novena

  Wednesday Feb 5, 2020 7:30 PM to 8:00 PM

  Please join us Wednesdays for Our Mother of Perpetual Help Novena.

Thursday Feb 6, 2020

 • Daily Mass

  Thursday Feb 6, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Daily Mass

  Thursday Feb 6, 2020 12:10 PM to 1:10 PM

Friday Feb 7, 2020

 • Daily Mass

  Friday Feb 7, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Daily Mass

  Friday Feb 7, 2020 12:10 PM to 1:10 PM

Saturday Feb 8, 2020

 • Daily Mass

  Saturday Feb 8, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Daily Mass

  Saturday Feb 8, 2020 12:10 PM to 1:10 PM

 • Vigil mass

  Saturday Feb 8, 2020 5:30 PM to 6:30 PM

Sunday Feb 9, 2020

 • Sunday mass

  Sunday Feb 9, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Sunday mass

  Sunday Feb 9, 2020 10:30 AM to 11:30 AM

 • Sunday Mass

  Sunday Feb 9, 2020 12:15 PM to 1:15 PM

Monday Feb 10, 2020

 • Daily Mass

  Monday Feb 10, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Daily Mass

  Monday Feb 10, 2020 12:10 PM to 1:10 PM

Tuesday Feb 11, 2020

 • Daily Mass

  Tuesday Feb 11, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Daily Mass

  Tuesday Feb 11, 2020 12:10 PM to 1:10 PM

Wednesday Feb 12, 2020

 • Daily Mass

  Wednesday Feb 12, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Daily Mass

  Wednesday Feb 12, 2020 12:10 PM to 1:10 PM

 • Our Mother of Perpetual Help Novena

  Wednesday Feb 12, 2020 7:30 PM to 8:00 PM

  Please join us Wednesdays for Our Mother of Perpetual Help Novena.

Thursday Feb 13, 2020

 • Daily Mass

  Thursday Feb 13, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Daily Mass

  Thursday Feb 13, 2020 12:10 PM to 1:10 PM

Friday Feb 14, 2020

 • Daily Mass

  Friday Feb 14, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Daily Mass

  Friday Feb 14, 2020 12:10 PM to 1:10 PM

Saturday Feb 15, 2020

 • Daily Mass

  Saturday Feb 15, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Daily Mass

  Saturday Feb 15, 2020 12:10 PM to 1:10 PM

 • Vigil mass

  Saturday Feb 15, 2020 5:30 PM to 6:30 PM

Sunday Feb 16, 2020

 • Sunday mass

  Sunday Feb 16, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Sunday mass

  Sunday Feb 16, 2020 10:30 AM to 11:30 AM

 • Sunday Mass

  Sunday Feb 16, 2020 12:15 PM to 1:15 PM

Monday Feb 17, 2020

 • Daily Mass

  Monday Feb 17, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Daily Mass

  Monday Feb 17, 2020 12:10 PM to 1:10 PM

Tuesday Feb 18, 2020

 • Daily Mass

  Tuesday Feb 18, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Daily Mass

  Tuesday Feb 18, 2020 12:10 PM to 1:10 PM

Wednesday Feb 19, 2020

 • Daily Mass

  Wednesday Feb 19, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Daily Mass

  Wednesday Feb 19, 2020 12:10 PM to 1:10 PM

 • Our Mother of Perpetual Help Novena

  Wednesday Feb 19, 2020 7:30 PM to 8:00 PM

  Please join us Wednesdays for Our Mother of Perpetual Help Novena.

Thursday Feb 20, 2020

 • Daily Mass

  Thursday Feb 20, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Daily Mass

  Thursday Feb 20, 2020 12:10 PM to 1:10 PM

Friday Feb 21, 2020

 • Daily Mass

  Friday Feb 21, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Daily Mass

  Friday Feb 21, 2020 12:10 PM to 1:10 PM

 • Mardi Gras Gala

  Friday Feb 21, 2020 7:00 PM to 11:45 PM

Saturday Feb 22, 2020

 • Daily Mass

  Saturday Feb 22, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Daily Mass

  Saturday Feb 22, 2020 12:10 PM to 1:10 PM

 • Vigil mass

  Saturday Feb 22, 2020 5:30 PM to 6:30 PM

Sunday Feb 23, 2020

 • Sunday mass

  Sunday Feb 23, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Sunday mass

  Sunday Feb 23, 2020 10:30 AM to 11:30 AM

 • Sunday Mass

  Sunday Feb 23, 2020 12:15 PM to 1:15 PM

Monday Feb 24, 2020

 • Daily Mass

  Monday Feb 24, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Daily Mass

  Monday Feb 24, 2020 12:10 PM to 1:10 PM

Tuesday Feb 25, 2020

 • Daily Mass

  Tuesday Feb 25, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Daily Mass

  Tuesday Feb 25, 2020 12:10 PM to 1:10 PM

Wednesday Feb 26, 2020

 • Daily Mass

  Wednesday Feb 26, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Daily Mass

  Wednesday Feb 26, 2020 12:10 PM to 1:10 PM

 • Liturgy of the Word

  Wednesday Feb 26, 2020 4:00 PM to 5:00 PM

  Ash Wednesday Liturgy and Ashes

 • Mass

  Wednesday Feb 26, 2020 7:30 PM to 8:30 PM

  Ash Wednesday Mass and Ashes

Thursday Feb 27, 2020

 • Daily Mass

  Thursday Feb 27, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Daily Mass

  Thursday Feb 27, 2020 12:10 PM to 1:10 PM

Friday Feb 28, 2020

 • Daily Mass

  Friday Feb 28, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Daily Mass

  Friday Feb 28, 2020 12:10 PM to 1:10 PM

Saturday Feb 29, 2020

 • Daily Mass

  Saturday Feb 29, 2020 8:00 AM to 9:00 AM

 • Daily Mass

  Saturday Feb 29, 2020 12:10 PM to 1:10 PM

 • Vigil mass

  Saturday Feb 29, 2020 5:30 PM to 6:30 PM